· Paper

Current position: Home > Paper

Shuo Wang#, Jingyun Shi#, Zhaoxiang Ye#, Di Dong#, Dongdong Yu#, Mu Zhou#, Ying Liu, Olivier Gevaert, Kun Wang, Yongbei Zhu, Hongyu Zhou, Zhenyu Liu, Jie Tian*. Predicting EGFR Mutation Status in Lung Adenocarcinoma on Computed Tomography Image using Deep Learning [J]. European Respiratory Journal, 2019, 53(3): 1800986. (ESI highly cited)

Release time:2022-03-30Hits:

Translation or Not: no

Date of Publication: 2019-03-01

Included Journals: SCI