· Paper

Current position: Home > Paper

Shuo Wang#, Yunfei Zha#, Weimin Li#, Qingxia Wu#, Xiaohu Li#, Meng Niu#, Meiyun Wang#, Xiaoming Qiu#, Hongjun Li#, He Yu, Wei Gong, Yan Bai, Li Li, Yongbei Zhu, Liusu Wang, Jie Tian*. A Fully Automatic Deep Learning System for COVID-19 Diagnostic and Prognostic Analysis [J]. European Respiratory Journal. 2020, 56 (2): 2000775. (ESI highly cited)

Release time:2022-03-30Hits:

Translation or Not: no

Date of Publication: 2020-08-01

Included Journals: SCI