· Personal Profile

Current position: Home > Personal Profile

路漫漫兮修远兮,吾将上下而求索。欢迎数理兼修,文体并茂的学生加入课题组。立志打造亦师亦友的新型学术伙伴关系,共同攀登知识的山峰,享受科研的乐趣!


知我者谓我心忧,不知我者谓我何求;

鹤鸣于野,鱼潜在渊;既闻其声,不见其踪;

柏舟之上,淇奥之畔;静言有思,耿耿难寐;

春淹秋序,次第固生;日居月诸,胡迭其微;

冬雷夏雪,轻言不诺;今夕何夕,动如参商;

如临深渊,如履薄冰;靡不有初,鲜克有终;

心之忧矣,且歌且谣;彼何人哉,其谁知之;

蒲荷葭葛,皎皎挠挠;匪石匪席,不可断绝;

如切如磋,如琢如磨;他山之石,可以攻玉。

高山仰止,景行行止;身不能至,心向往之。


除了科研工作之外,闲暇之余,结合自身读博和海外博后经历,分享自己的一些困惑和收获,希望能有一点contribution~(不定期更新)

  1. 除了“比较”,还有热爱——链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/663144828

  2. 读博究竟在读什么?—— 如何系统性地完成科研训练 —— 链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/665969333 for PART 1 ;  https://zhuanlan.zhihu.com/p/671568246 for PART 2.

  3. 组会上优雅的躺平姿势 —— 链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/684008768.

  4. 如何适应研一的科研节奏(未完待续)