· Paper

Current position: Home > Paper

Multiomics Analysis Reveals the Prognostic Non-tumor Cell Landscape in Glioblastoma Niches

Release time:2021-09-26Hits:

Journal: Frontiers in Genetics

Co-author: Wendong Li,Lin Li,Ting Sun,Yufei He,Guang Liu,Lu Wang,Xiaohan Han,Hao Wen,Yong Liu,Yifan Chen,Haoyu Wang,Jing Li

First Author: Zixuan Xiao,Wei Zhang,Guanzhang Li

Indexed by: Unit Twenty Basic Research

Correspondence Author: Yubo Fan,Jing Zhang

Document Type: J

Volume: 12

Page Number: 741325

Translation or Not: no

Date of Publication: 2021-09-16

Included Journals: SCI