Personal Homepage

Personal Information

MORE+

Associate Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates

E-Mail:

Date of Employment:2018-02-28

School/Department:生物与医学工程学院

Education Level:博士研究生

Business Address:柏彦大厦906

Gender:Female

Degree:Doctoral Degree in Engineering

Status:Employed

Alma Mater:浙江大学

Discipline:Biomedical Engineering

胡靓

+

Gender:Female

Education Level:博士研究生

Alma Mater:浙江大学

Profile

MORE+

  北航生物与医学工程学院副教授,生物医学工程高精尖创新中心"医工百人"特聘副研究员,博士生导师,北航第七批青年拔尖人才,北航卓越创新团队成员。中国生物医学工程学会生物医学测量分会委员。主持国家自然科学基金,北京市自然科学基金,北京市自然科学基金-小米联合创新基金等项目。发表论文50余篇,以第一/通讯作者发表论文二十余篇,包括Advanced Materials (封面文章), Advanced Functional Materials (封面文章), Science Bulletin,Chemical Engineering Journal, Biosensors & Bioelectronics, Sensors & Actuators B: Chemical, Analytical Chmistry, Microsystems & Nanoengineering材料及传感器领域权威期刊,中科院Top期刊13篇,授权发明专利7项,相关工作获得PNAS、美国化学学会(ACS)官网等权威期刊和科技媒体报道。


研究方向

1、液态金属软体生物电子接口

2、植介入式生物医学传感


教学和工作经历

2006-2010            浙江大学           生物医学工程           本科                   

2010-2015            浙江大学           生物医学工程           博士                        导师:王平教授

2013-2014    美国宾夕法尼亚大学   分子生物学        博士联培(CSC资助)   导师:黄力全教授

2015-2018    中科院理化技术研究所  工程热物理          博士后                   合作导师:刘静教授

2018至今       北京航空航天大学      生物医学工程        医工百人副研究员,  副教授


论文列表

2024

1. Xinpeng Wang, Yudong Wu, Hongzhang Wang, Liangtao Li, Xinyu Liu, Wenjie Wang, Liang Hu*, Yubo Fan*. Gallium‐Based Liquid Metal Composites and the Continuous Forming Methods, Advanced Engineering Materials, 2024, 10.1002/adem.202302029.

2. Jiao Caicai, Li Liangtao, Lu Baoyang, Wang Qian, Hong Weili, Chen Xing, Chang Lingqian, Wang Xinpeng, Wang Yang, Sun Kang, Liang Hu*, Fan Yubo*, Giant electrical conductivity difference enabled liquid metal-hydrogel hybrid printed circuits for soft bioelectronics, Chemical Engineering Journal, 2024, 10.1016/j.cej.2024.148951.


2023

3. Ge Wensong, Wang Rui, Zhu Xiaoyang*, Zhang Houchao, Sun Luanfa, Wang Fei, Li Hongke, Li Zhenghao, Du Xinyi, Chen Huangyu, Zhang Fan, Shi Huifa, Hu Huiqiang, Xi Yongming, He Jiankang, Hu Liang*, Lan Hongbo*, Recent progress in eutectic gallium indium alloy (EGaIn): surface modification and applications, Journal of Materials Chemistry A, 2024. doi.org/10.1039/D3TA04798A

4. Jiao Caicai, Wang Qian, Li Liangtao, Chen Wuliang, Liu Jingjing, Xu Yifei, Song Lingnan, Fu Sijia, Hu Liang*, In situ 3D printing of liquid metal-hydrogel hybrid for multifunctional soft bioelectronics and devices, Cell Reports Physical Science, 2023,4,(11)101640.

5. Liang Shuting*, Yang Jie, Li Fengjiao, Xie Shunbi, Song Na, Liang Hu. Recent progress in liquid metal printing and its applications. RSC Advances, 2023, 13(38):26650-26662.

6. Liangtao Li, Liang Hu*, Editorial: Liquid metal-based flexible bioelectronics and biointerfaces. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2023, 11:1254744.


2022

7. Wang Yang, Li Liangtao, Liang Shuting, Sun Kang, Jiao Caicai, Wang Qian, Hu Liang*, A liquid metal pH morphology sensor used for biological microenvironment detection, Analytical Chemistry, 2022,94,49,17312-17319.

8. Wang Qian, Jiao Caicai, Wang Xinpeng, Wang Yang, Sun Kang, Li Liangtao, Fan Yubo, Hu Liang*, A hydrogel-based biosensor for stable detection of glucose, Biosensors & Bioelectronics, 2022, 114908.

9. Wang Xinpeng, Lu Xueni, Xiao Wenlong, Liu Xingtong, Li Liangtao, Chang Hao, Yu Zhenwei, Yang Xiawei, Chang Lingqian, Sun Kang, Wang Qian, Jiao Caicai, Hu Liang*, Fast solidification of pure gallium at room temperature and its micromechanical properties,Advanced Materials Interfaces, 2022,  202202100.

10. Chen Xuanqi#, Wan Hao#, Guo Rui, Wang Xinpeng, Wang Yang, Jiao Caicai, Sun Kang, Hu Liang*. A double-layered liquid metal-based electrochemical sensing system on fabric as a wearable detector for glucose in sweat. Microsystems & Nanoengineering, 2022, 8(1):48.


2021

11.  Wang Xinpeng, Wang Hongzhang, Sun Kang, Li wanjun, Wang Xuelin, Chen Xuanqi, Hu Liang*, Fan Yubo*. Reconfigurable and regenerable surface metal oxide for continuous and quantifiable adsorption of a biological dye. Applied Materials Today, 2021.

12.  Wang Yang, Guo Jiarui, Xiao Wenlong, Sun Kang, Wang Hongzhang*, Hu Liang*. Recent development of Liquid metal-based functional materials combined with common transition metals. Advanced Materials Interfaces, 2021. doi.org/10.1002/admi.20210088

13.   Wang Xinpeng, Li Liangtao, Yang Xiawei, Wang Hongzhang, Guo Jiarui, Wang Yang, Chen Xuanqi, Hu Liang*. Electrically induced wire-forming 3D printing technology of gallium-based low melting point metals. Advanced Materials Technologies, 2021, 2100228.

14.   Wang Yang, Guo Jiarui, Fang Yunnan, Pang Guanxiang, Wang Jingxi, Wang Xinpeng, Jiao Caicai, Chen Xuanqi, Sun Kang, Hu Liang*. Electrochemically and mechanically regulated liquid metal gate via giant surface tension alteration. Advanced Materials Interfaces, 2021, 2100954.

15.  Hongzhang Wang, Chen Sen, Li Haowei, Chen Xianzhe, Cheng Jiashu, Shao Yunlin,  Zhang Chenglin, Zhang Jie, Fan Linlin, Chang Hao, Guo Rui, Wang Xuelin, Li Nan, Hu Liang*, Wei Yen*, Liu Jing*. A liquid gripper based on phase transitional metallic ferrofluid. Advanced Functional Materials, 2021, 2100274. (封面文章)

16.  Wang Xuelin, Li Xuedong, Duan Minghui, Shan Shaobo, Zhu Xiyu, Chai Yi, Wang Hongzhang, Sun Xuyang, Sheng Lei, Qing Guangchao, Rao Wei, Hu Liang, Chen Junge*, Jing Liu*. Endosomal escapable cryo-treatment-driven membrane-encapsulated Ga liquid-metal transformer to facilitate intracellular therapy. Matter, 2021


2020

17.   Wang Xinpeng, Hu Liang*. Enzymatic strips for detection of serum total cholesterol with point-of-care testing (POCT) devices: current status and future prospect [J]. Journal of the Electrochemical Society, 2020,167 (3): 037535. 

18.  Guo Jiarui, Wang Yang, Wang Xinpeng, Xing Yaowen, Hu Liang*. On‐demand manipulation of liquid Metal droplet via van der waals adhesion [J]. Advanced Materials Interfaces, 2020, 7(16): 2000732. (内封面文章)

19.   Wang Xinpeng, Liu Xiao, Bi Peng, Zhang Yingying, Li Liangtao, Guo Jiarui, Zhang Yang, Niu Xufeng, Wang Yang, Hu Liang*, Fan Yubo*. Electrochemically enabled embedded three-dimensional printing of freestanding gallium wire-like structures[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12(48): 53966–53972.

20.   Wang Xinpeng, Guo Jiarui, Hu Liang*Preparation and application of gallium-based conductive materials in the very recent years[J]. Science China Technological Sciences, 2020. doi.org/10.1007/s11431-020-1733-x

21.   Qian Shan, Ma Tianxiang, Zhang Nan, Liu Xiao#, Zhao Ping, Li Xiaoyin, Chen Duo, Hu Liang, Chang Lingqian, Xu Lei, Deng Xiaoyan*, Fan Yubo*. Spatiotemporal transfer of nitric oxide in patient-specific atherosclerotic carotid artery bifurcations with MRI and computational fluid dynamics modeling[J]. Computers in Biology and Medcine, 2020, 125:104015.

 

 2019

22. Hu Liang*, Wang Hongzhang, Wang Xiaofei, Liu Xiao, Guo Jiarui, Liu Jing*. Magnetic liquid metals manipulated in the three-dimensional free space [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 8:8685-8692.

23. Hu Liang*, Zhao Xi, Guo Jiarui, Liu Jing*. Electrical control of liquid metal amoeba with directional extension formation [J]. RSC Advances 2019, 9(5): 2353-2359.

24. Wang Hongzhang., Yao Youyou, He Zhizhu, Rao Wei, Hu Liang, Chen Sen,Liu, Jing*. A highly stretchable liquid metal polymer as reversible transitional insulator and conductor. Advanced Materials, 2019,31(23),1901337.


2018年以前

25.     Hu Liang, Wang Lei, Ding Yujie, et al. Manipulation of liquid metals on a graphite surface [J]. Advanced Materials, 2016 28(41):9210-9217. (封面文章)

26.     Hu Liang, Wang Qin, Qin Zhen, et al. Detection of 5-hydroxytryptamine (5-HT) in vitro using a hippocampal neuronal network-based biosensor with extracellular potential analysis of neurons [J]. Biosensors and Bioelectronics, 2015, 66: 572-578. 

27.     Hu Liang, Zou Ling, Qin Zhen, et al. A novel label-free bioengineered cell-based biosensor for salicin detection [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2017,1151-1158. 

28.     Hu Liang#, Xu Jiang#, Qin Zhen, et al. Detection of bitterness in vitro by a novel male mouse germ cell-based biosensor[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 223: 461-469.

29.     Hu Liang, Yuan Bin, Liu Jing. Liquid metal amoeba with spontaneous pseudopodia formation and motion capability[J]. Scientific Reports 7:7256. 

30.     Hu Liang, Li Jin, Tang Jianbo, Jing Liu. Substrate effects  for liquid metal amoeba [J]. Science Bulletin, 62(10)700-706. 

31.      Hu Liang, Du Liping, Dong Qi, et al. A novel cell-based biosensor for bitter taste detection in vitro [J]. Sensor Letters. 2014. 12, 1134-1138.

32.     胡靓,秦臻,王琴,等. 海马神经细胞网络传感器及其记录 5-HT 对网络活动的作用[J]. 传感技术学报, 2015, 28(7): 947-952. 

33.      Dong Qi, Hu Liang, Zhuang Liujing, et al. Odor discrimination by mammalian olfaction based on brain-machine interface and olfactory decoding [J]. Sensor Letters. 2014, 12, 1-6.

34.    张威, 胡靓,肖丽丹, 等. 自组装技术在细胞传感器相容性设计中的应用[J]. 浙江大学学报(工学版) 2012. 46(2): 345-350. 

35.   董琪,胡靓,庄柳静,等. 基于小波变换的时频图建模及其在嗅觉场电位分析中的应用[J]. 生物医学工程学杂志,2014. 31(3): 481-486. 

36.   Qin Zhen, Zhang Bin, Hu Liang, et al. A novel bioelectronics tongue in vivo for highly sensitive bitterness detection with brain–machine interface [J]. Biosensors and Bioelectronics, 2016, 78: 374-380. 

37.   Wang Qin, Sui Kaiqi, Hu Liang, et al. A novel and functional assay for pharmacological effects of marine toxins, saxitoxin and tetrodotoxin by cardiomyocyte-based impedance biosensor [J]. Sensors & Actuators B:Chemical. 2014, 209, 828-837.

38.    Chen Qingmei, Dong Qi, Hu Liang, et al. Discrimination of signal oscillations in the in vitro olfactory bulb with microelectrode array [J]. Chinese Science Bulletin. 2013.58. 3015-3018. 

39.   Wu Chunsheng, Du Liping, Hu Liang, et al. New acid biosensor for taste transduction based on extracellular recording of PKD channels [J]. IEEE Sensors Journal. 2012.12(11): 3113-3118. 

40.   董琪,秦臻,胡靓,等. 基于脑-机接口和嗅觉解码的仿生气味识别系统[J]. 电子科技大学学报, 2015, 44(5): 796. 

41.    秦臻,董琪,胡靓,等. 仿生嗅觉于味觉传感技术及其应用的研究进展[J]. 中国生物医学工程学报, 2014, 31(5):609-619. 

42.   陈庆梅,董琪,胡靓,等. 基于微电极阵列的离体嗅球振荡信号识别[J]. 科学通报,2013.58(19): 1851-1854. 

  • Educational Experience
  • Work Experience

[1]  2013.9 to 2014.8
宾夕法尼亚大学  | 分子生物学  | 联合培养博士研究生
[2]  2010.9 to 2015.9
浙江大学  | Biomedical Engineering  | Doctoral degree  | With Certificate of Graduation for Doctorate Study
[3]  2006.9 to 2010.7
浙江大学  | Biomedical Engineering  | Bachelor's degree  | University graduated

[1]   2015.9  to  2018.1
中国科学院理化技术研究所  | 博士后