Research Focus

Current position: Home > Research Focus

导航定位技术,具体包括: (1) 全球卫星导航定位技术; (2) 通信导航一体化技术; (3) 天基随机信号定位技术; (4) 组合导航技术; (5) 集群相对导航技术; (6) 室内定位技术。